Meghívó a 2020. évi rendes közgyűlésre

M E G H Í V Ó

A Magyarországi Galopp Versenyló Tenyésztők Egyesülete (8444 Szentgál hrsz. 038/7/A) ezúton értesíti tisztelt tagjait, hogy

2020. augusztus 19. napján 08.00 órai kezdettel

a 1101 Budapest, Albertirsai út 2-4. szám alatti egyesületi fióktelepre

éves rendes közgyűlés

kerül összehívásra.

Javasolt napirendi pontok:

1. Beszámoló a 2019. évi tevékenységről;

2. Határozathozatal a 2019. évi számviteli beszámoló elfogadása kérdésében;

3. A Felügyelő Bizottság 2019. évi beszámolója;

4. A 2020-as év feladatainak ismertetése, a 2020-as év eddigi tevékenységéről szóló ismertetés;

5. Határozathozatal az alapszabály módosításáról (a jogszabályi hivatkozások aktualizálását, a honlappal kapcsolatos rendelkezések pontosítását, a felügyelő bizottság szerepének egyértelműsítését, valamint a képviseleti szabályok pontosítását magában foglaló módosításáról és a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegének elfogadásáról) – az érvényes határozat meghozatalához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges);

6. Tájékoztatás az angol telivér ló törzskönyvezési szabályzat végrehajtási ügyrendjének az Alapszabály 14. szakasza első bekezdés második mondatában szereplő rendelkezés alapján, az Alapszabály 19. szakaszának d. pontjával összhangban az Elnökség által a 2/2020.05.22. számú határozattal történt jóváhagyásáról

7. Egyebek.

 

A közgyűlés nem nyilvános, azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha a rendes tagok (alapító tagok, tagok) több mint 50%-a jelen van.

Ha a Közgyűlés nem határozatképes, akkor a Közgyűlést változatlan napirenddel az alapszabály vonatkozó rendelkezései szerint kell megtartani 3-15 napon belül; erre tekintettel ugyanazon a helyen, azonban 2020. augusztus 23. napján 11 órai kezdettel kell megismételni az eredetileg meghirdetett napirendi pontokkal a Közgyűlést. A megismételt közgyűlés a megjelent rendes tagok számarányára tekintet nélkül határozatképes.

Nem szavazhat az adott napirendi pont kapcsán az, akit a döntés előnyben részesít, kötelezettség alól mentesít, akivel a határozat alapján szerződést kellene kötni, vagy pert kellene indítani, vagy egyébként is személyesen érintett a döntés által. Nem szavazhat az sem, akinek a hozzátartozója érintett a döntésben, illetve aki a döntésben érdekelt szervezettel többségi befolyást biztosító kapcsolatban áll.

Ha a döntéshozó szerv ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.

A döntéshozó szerv ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

A közgyűlési meghívó kiegészítését a tagok és az egyesület szervei a kézbesítésétől számított 5 napon belül kérhetik az Elnökségtől azzal, hogy kérelmüket indokolni kötelesek.

A napirend kiegészítésének kérdésében az Elnökség jogosult dönteni.

Ha a napirend kiegészítésre irányuló kérelemről az Elnökség nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában azzal, hogy az egyesület Elnöke köteles az adott közgyűlésen a napirendi pontok ismertetése előtt bejelenteni, ha határidőben az arra jogosultak közül bárki tett kiegészítésre irányuló indítványt.

Jelen Meghívó az Egyesület honlapjára is feltöltésre kerül.

Budapest, 2020. augusztus 01.

 

Magyarországi Galopp Versenyló Tenyésztők Egyesülete

Képv.: Kanics Ákos, Elnök

Mellékletek:

  • 2019. évi számviteli beszámoló
  • Alapszabály-módosítás tervezete
  • Az angol telivér ló törzskönyvezési szabályzat végrehajtási ügyrendje

Kapják:

  • Az egyesület tagjai
  • Az elnökség tagjai
  • FB tagjai
  • Az egyesület ügyvezető igazgatója

Címkék : rólunk