Meghívó a 2021. évi rendes közgyűlésre

M E G H Í V Ó

A Magyarországi Galopp Versenyló Tenyésztők Egyesülete (8444 Szentgál hrsz. 038/7/A) ezúton értesíti tisztelt tagjait, hogy

2021. október 7. napján 20.00 órai kezdettel

a 1101 Budapest, Albertirsai út 2-4. szám alatti egyesületi fióktelepre

rendkívüli közgyűlés

kerül összehívásra.

Napirendi pontok:

1. Beszámoló a 2020. évi tevékenységről;

2. Elnökség által a veszélyhelyzeti szabályokra tekintettel elfogadott 2020. évi pénzügyi beszámoló ismertetése;

3. Felügyelő Bizottság 2020. évi beszámolója;

4. A 2021-es év feladatainak ismertetése, a 2021-es év eddigi tevékenységről szóló ismertetés;

5. Tisztségviselő választás: elnök, elnökségi tagok, felügyelőbizottság tagjainak megválasztása;

6. Alapszabály módosítás, kiegészítés;

7. Egyebek.

 

A közgyűlés nem nyilvános, azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha a rendes tagok (alapító tagok, tagok) több mint 50%-a jelen van. Ha a Közgyűlés nem határozatképes, akkor a Közgyűlést változatlan napirenddel az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra kell összehívni, és – vagy az eredeti helyszínen, vagy attól eltérő, de a meghívóban előre meghatározott helyszínen – meg kell ismételni az eredetileg meghirdetett napirendi pontokkal. A megismételt közgyűlés a megjelent rendes tagok számarányára tekintet nélkül határozatképes, azonban a tagokat erről a rendelkezésről már az eredeti meghívóban előre tájékoztatni kell. Erre tekintettel a megismételt rendkívüli közgyűlés időpontja 2021. október 10. 11 óra, az eredetileg meghirdetett rendkívüli közgyűlés helyszínével azonos helyszínen.

Nem szavazhat az adott napirendi pont kapcsán az, akit a döntés előnyben részesít, kötelezettség alól mentesít, akivel a határozat alapján szerződést kellene kötni, vagy pert kellene indítani vagy egyébként is személyesen érintett a döntés által. Nem szavazhat az sem, akinek a hozzátartozója érintett a döntésben, illetve aki a döntésben érdekelt szervezettel többségi befolyást biztosító kapcsolatban áll.

Ha a döntéshozó szerv ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.

A döntéshozó szerv ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

A közgyűlési meghívó kiegészítését a tagok és az egyesület szervei a kézbesítésétől számított 5 napon belül kérhetik az Elnökségtől azzal, hogy kérelmüket indokolni kötelesek.

A napirend kiegészítésének kérdésében az Elnökség jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítésre irányuló kérelemről az Elnökség nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában azzal, hogy az egyesület Elnöke köteles az adott közgyűlésen a napirendi pontok ismertetése előtt bejelenteni, ha határidőben az arra jogosultak közül bárki tett kiegészítésre irányuló indítványt.

Felhívjuk a Tisztelt Tagok figyelmét arra, hogy a Közgyűlés a hatáskörébe tartozó kérdésekben általában egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással dönt.  Titkos szavazás és kétharmados szótöbbséggel hozott határozat szükséges a személyi kérdésekben (elnök, elnökségi tagok, Felügyelő Bizottság tagjainak választása), míg a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges az alapszabály módosításához.

Az Egyesület közgyűlése csak a napirenden szereplő kérdésekben hozhat döntést, kivéve ha valamennyi szavazásra jogosult tag jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához hozzájárul.

 

Budapest, 2021. szeptember 11.

 

Magyarországi Galopp Versenyló Tenyésztők Egyesülete

Képv.: Kanics Ákos, Elnök

Kapják:

  • Az egyesület tagjai
  • Az elnökség tagjai
  • FB tagjai
  • Az egyesület ügyvezető igazgatója

Címkék : rólunk