Meghívó a 2022. évi rendes közgyűlésre

M E G H Í V Ó

Magyarországi Galopp Versenyló Tenyésztők Egyesülete (8444 Szentgál hrsz. 038/7/A) ezúton értesíti tisztelt tagjait, hogy

2022. május 27. napján 20.00 órai kezdettel

1101 Budapest, Albertirsai út 2-4. szám alatti egyesületi fióktelepre

éves rendes közgyűlés

kerül összehívásra.

Napirendi pontok:

1. Beszámoló a 2021. évi tevékenységről;

2. 2021. évi pénzügyi beszámoló;

3. A Felügyelő Bizottság 2021. évi beszámolója;

4. A 2022-es év feladatainak ismertetése, a 2022-es év eddigi tevékenységéről szóló ismertetés;

5. Döntés tagdíjról;

6. Egyebek.

 

A közgyűlés nem nyilvános, azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha a rendes tagok (alapító tagok, tagok) több mint 50%-a jelen van.

Ha a Közgyűlés nem határozatképes, akkor a Közgyűlést változatlan napirenddel az alapszabály vonatkozó rendelkezései szerint kell megtartani 3-15 napon belül; erre tekintettel ugyanazon a helyen, azonban 2022. május 31. napján 11 órai kezdettel kell megismételni az eredetileg meghirdetett napirendi pontokkal a Közgyűlést. A megismételt közgyűlés a megjelent rendes tagok számarányára tekintet nélkül határozatképes.

Nem szavazhat az adott napirendi pont kapcsán az, akit a döntés előnyben részesít, kötelezettség alól mentesít, akivel a határozat alapján szerződést kellene kötni, vagy pert kellene indítani, vagy egyébként is személyesen érintett a döntés által. Nem szavazhat az sem, akinek a hozzátartozója érintett a döntésben, illetve aki a döntésben érdekelt szervezettel többségi befolyást biztosító kapcsolatban áll.

Ha a döntéshozó szerv ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.

A döntéshozó szerv ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

A közgyűlési meghívó kiegészítését a tagok és az egyesület szervei a kézbesítésétől számított 5 napon belül kérhetik az Elnökségtől azzal, hogy kérelmüket indokolni kötelesek.

A napirend kiegészítésének kérdésében az Elnökség jogosult dönteni.

Ha a napirend kiegészítésre irányuló kérelemről az Elnökség nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában azzal, hogy az egyesület Elnöke köteles az adott közgyűlésen a napirendi pontok ismertetése előtt bejelenteni, ha határidőben az arra jogosultak közül bárki tett kiegészítésre irányuló indítványt.

Jelen Meghívót az Egyesület Elnöke a Magyar Turf című szaklap „Hivatalos Program” lapszámában a közgyűlést megelőző versenynapi számában is közzéteszi, valamint az Egyesület honlapjára is feltöltésre kerül.

 

Budapest, 2022. május 5.

 

Magyarországi Galopp Versenyló Tenyésztők Egyesülete

Képv.: Kanics Ákos, Elnök

Címkék : rólunk