Meghívó a 2023. évi rendes közgyűlésre

A Magyarországi Galopp Versenyló Tenyésztők Egyesülete (8444 Szentgál hrsz. 038/7/A) ezúton értesíti tisztelt tagjait, hogy
2023. május 21. napján 20.00 órai kezdettel
a 2120 Dunakeszi, Nándori út 4. (Alagi Tréningtelep, Kúria) helyszínen tartandó 
éves rendes közgyűlés kerül összehívásra.
 
Javasolt napirendi pontok:
  1. 1. Beszámoló a 2022. évi tevékenységről;
  2. 2. 2022. évi pénzügyi beszámoló;
  3. 3. A Felügyelő Bizottság 2022. évi beszámolója;
  4. 4. A 2023-as év feladatainak ismertetése, a 2023-as év eddigi tevékenységéről szóló ismertetés;
  5. 5. Szabályzatok módosítása;
  6. 6. Döntés tagdíjról;
  7. 7. Egyebek.
 
A közgyűlés nem nyilvános, azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt.
A közgyűlés akkor határozatképes, ha a rendes tagok (alapító tagok, tagok) több mint 50%-a jelen van. 
Ha a Közgyűlés nem határozatképes, akkor a Közgyűlést változatlan napirenddel az alapszabály vonatkozó rendelkezései szerint kell megtartani 3-15 napon belül; erre tekintettel ugyanazon a helyen, azonban
2023. május 25. napján 11 órai kezdettel kell megismételni
az eredetileg meghirdetett napirendi pontokkal a Közgyűlést. A megismételt közgyűlés a megjelent rendes tagok számarányára tekintet nélkül határozatképes.
Nem szavazhat az adott napirendi pont kapcsán az, akit a döntés előnyben részesít, kötelezettség alól mentesít, akivel a határozat alapján szerződést kellene kötni, vagy pert kellene indítani, vagy egyébként is személyesen érintett a döntés által. Nem szavazhat az sem, akinek a hozzátartozója érintett a döntésben, illetve aki a döntésben érdekelt szervezettel többségi befolyást biztosító kapcsolatban áll. 
Ha a döntéshozó szerv ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.
A döntéshozó szerv ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
A közgyűlési meghívó kiegészítését a tagok és az egyesület szervei a kézbesítésétől számított 5 napon belül kérhetik az Elnökségtől azzal, hogy kérelmüket indokolni kötelesek.
A napirend kiegészítésének kérdésében az Elnökség jogosult dönteni. 
Ha a napirend kiegészítésre irányuló kérelemről az Elnökség nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában azzal, hogy az egyesület Elnöke köteles az adott közgyűlésen a napirendi pontok ismertetése előtt bejelenteni, ha határidőben az arra jogosultak közül bárki tett kiegészítésre irányuló indítványt.
Jelen Meghívót az Egyesület Elnöke a Magyar Turf című szaklap „Hivatalos Program” lapszámában a közgyűlést megelőző versenynapi számában is közzéteszi, valamint az Egyesület honlapjára is feltöltésre kerül.
 
Budapest, 2023. május 02.
 
Magyarországi Galopp Versenyló Tenyésztők Egyesülete
Képviseli: Kanics Ákos elnök

Címkék : rólunk